A szabályzat célja

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja hogy a Szegedi Paprika ZRt. tevékenysége, termékei iránt érdeklődő természetes személyek adatainak nyilvántartásba vétele, az érdeklődőkhöz megkeresések eljuttatása során biztosítsa a tudomására jutott személyes adatok védelmét az adatrögzítés és feldolgozás során az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja, törvényi háttere

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 6.§ (1) b. pontja alapján az adatkezelő (Szegedi Paprika ZRt.) jogos érdekének érvényesítése.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( 13/A. §-a)
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ( 6.§-a).

A szabályzat hatálya

A Kalocsai Fűszerpaprika ZRt. minden olyan adatkezelésére és adatfeldolgozására kiterjed, amely az érdeklődő természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra, vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat vonatkozásában a Szegedi Paprika ZRt.

Adatszolgáltatás: a nyilvántartott adatokról, vagy azok egy részéről harmadik személynek bármilyen adathordozón történő információnyújtás.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattovábbítás: a nyilvántartott adatok vagy azok egy részének harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi felelős: a személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségért és az adatszolgáltatásokért felelős személy.

Betekintés: a nyilvántartott adatok részleges vagy teljes körű megtekintése.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Az adatkezelés célja

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. iránt érdeklődő természetes személyek adatinak nyilvántartása az érdeklődőkkel való kapcsolattartás valamint ZRt-nek és termékeinek bemutatása céljából történik.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

Vezeték- és keresztnév, születési dátum, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárolt termék neve, vásárlás ideje, mennyisége, ára, bármely más információ, melyet az érintett önkéntesen ad meg.

A nyilvántartás kezelésére vonatkozó szabályok

Az adatkezelő az érintettek személyes adatai az érintettek önkéntes hozzájárulás alapján felhasználhatja a következő célokra:

  • közvetlen megkeresések reklám küldése levélben, elektronikus levélben vagy telefonon
  • közvetlen megkeresés piackutatás, közvélemény kutatás céljából
  • megkeresés ügyfélelégedettség-mérés céljából.
  • Az érintettek az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.

Adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelő az érintettek adatai nyilvántartása kapcsán adattovábbítási tevékenységet nem végez.

Adatkezelés időtartama

A felhasználók által megadott személyes adatok az utolsó megkereséstől számított 2 évig vagy addig kezelhetők, amíg a felhasználó a kezelés megszüntetetését nem kéri.

Adatfeldolgozás

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetve az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

Az érintettek jogai

Az érintettek saját maguk vonatkozásában kérheti adatainak módosítását, a kötelező adatkezelések kivételével a törlését. Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról. A kérést írásban kell benyújtani az adatkezelő címére írt levélben vagy az info@szegdipaprika.hu címre küldött e-mailben. A Szegedi Paprika ZRt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a kérést megválaszolja.

Adatvédelmi felelős feladatai

Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

Ellenőrzi az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

Kivizsgálja a hozzá beérkezett bejelentéseket és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót.

Elkészíti a belső adatvédelmi szabályzatot.

Naplózza az adattovábbítást.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat tartalmazó számítógépet megfelelő fizikai védelemmel (káros környezeti hatások, tűz) ellátott helyiségben helyezzék el, hogy az adatok kívülről jogosulatlan személy számára ne legyenek elérhetők.

Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó számítástechnikai eszközök karbantartását, javítását dokumentálja és titoktartási nyilatkozat útján gondoskodik arról, hogy harmadik személy a tudomására jutott adatokat az adatvédelmi szabályzat előírásai szerint kezelje.

Az adatkezelő a gazdálkodási, munkáltatói tevékenységének ellátásához szükséges mértékben jogosult a személyes adatokat tartalmazó adatállományok használatára. A személyes adatok kezelése, feldolgozása folyamán az arra jogosult felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a feldolgozás tartama alatt az adatokat csak arra jogosult személyek láthassák. Az adatfeldolgozás során keletkezett írott és nyomtatott dokumentumok kezeléséért az adatfeldolgozást végző munkavállaló felelős, feladatát jelen szabályzat és a Társaságnál érvényben lévő egyéb szabályzatok betartása mellett köteles végezni.